Публично обсъждане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич

Публичното обсъждане се обявява за срок от 10. 10. 2016 г. до 24. 10. 2016 г. Очакваме Вашите мнения и предложения на адрес: dobrich@dobrich.bg.  

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

От Йордан Йорданов

Кмет на Община град Добрич

 

 

       Относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ

 

Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е приета с решение № 27 – 1 от 17.12.2013 година на Общински съвет град Добрич. С тази Наредба се определят условията и реда:

  • за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години;
  • за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение, актуализиране и отчитане на общинския бюджет;
  • за изготвяне, утвърждаване и актуализиране на разчетите за сметките за средства от Европейския съюз.

            Изготвеният проект за изменение и допълнение на Наредбата е разработен от работна група, определена от Кмета на Община град Добрич със Заповед № 1122/19.09.2016 г.

1. Причини и мотиви за приемане на изменение и допълнение в наредбата

Направените изменения и допълнения на Закона за публичните финанси (обн. ДВ, бр.43 от 07.06.2016 г.), налагат и местната нормативна уредба да бъде приведена в съответствие с изискванията на националните фискални правила, приложими за общините.   

С промените в Закона за публичните финанси (ЗПФ) се въвежда ред за откриване на процедура по финансово оздравяване на общините и предприемането на редица мерки с цел постигане на финансова устойчивост и стабилност на местните финанси.

            2. Цели, които се поставят с предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Една от основните цели на проекта за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич  е уеднаквяване на местните бюджетни правила със законодателните разпоредби, предвидени в изменения Закон за публичните финанси, касаещи процедурите за финансово оздравяване при настъпили финансови затруднения.

С проекта на наредба се предлагат и други промени, които касаят стойностно унифициране на определени бюджетни показатели с предвидените такива в ЗПФ.

Друга цел на предлаганите изменения и допълнения е синхронизиране на сроковете, предвидени при отчитането на общинския бюджет.

3. Очаквани резултати от приемане на предлаганите изменения и допълнения на наредбата

Резултатите, които се очакват от прилагането на измененията и допълненията на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич се свеждат до постигане на целите, наложили приемането на същата.

  • Синхронизиране на текстовете от Наредбата с принципите, правилата,  терминологията и промените и допълненията заложени в Закона за публичните финанси. 
  • Достигане на по-голяма публичност и прозрачност в действията, при условията на открита процедура за финансово оздравяване.
  • Осъществяване на граждански контрол върху работата на общинската администрацията. 

4.Финансови средства, необходими за прилагането на новата уредба:

      За прилагането на предложените изменения и допълнения на Наредбата не са необходими допълнителни финансови и други средства.

            5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз и правото на Република България:

Предлаганият проект за приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич е разработен в съответствие с Европейското законодателство – Европейска харта за местно самоуправление, Европейска харта за регионално развитие, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основните нормативни актове /ЗМСМА и ЗПФ/ с тях. Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предлаганите текстове в Наредбата.

 

На основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове, проектът за изменение и допълнение е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

Предвид на гореизложеното, предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното

проект!

 

РЕШЕНИЕ:

 

Общински съвет град Добрич на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 82, ал.1 от Закона за публичните финанси приема Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община град Добрич, както следва:

 

§ 1. В чл. 4, ал. 4 се добавя изречение второ: „При възникнала законова необходимост, по предложение на кмета, общинският съвет може да изменя списъка с разпоредителите с бюджет от втора степен и през бюджетната година“.

§ 2. Чл. 17 се изменя така:

„Чл. 17. (1) По бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджет не се предвиждат приходи, с изключение на помощи и дарения.

          (2) Ал. 1 не се прилага за делегираните бюджети“.

§ 3. В чл. 25, ал. 2 се отменя.

§ 4. В чл. 29, ал. 1 думите „утвърдения бюджетен календар“ се заменят с „утвърдената Система за финансово управление и контрол – елемент  01 „Бюджетен процес“.

§ 5. В чл. 30, ал. 5 се изменя така:

„(5) Поканата за публично обсъждане се отправя до обществеността на град Добрич.”

§ 6. Чл. 32 се изменя така:

„Чл. 32. Проектa за бюджет за съответната година се представя от кмета за публично обсъждане от местната общност в рамките на срока по чл. 33“

§ 7. В чл. 34, ал. 3 се правят следните изменения:

1. В  т. 1 числото „5“ се заменя с „15“;

2. В  т. 2 числото „30“ се заменя с „50“.

§ 8. В чл. 42 се създава ал. 5:

„(5) След извършване на промени по реда на ал. 1 и ал. 4, тримесечно, в срок до два месеца след изтичане на съответното тримесечие, кметът представя в общинския съвет информация за извършени промени на приходите и разходите по бюджета на Община град Добрич и актуализирано разпределение на променените бюджети на разпоредителите с бюджет”.  

§ 9. В чл. 47 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6“

§ 10.  Създава се РАЗДЕЛ VII “a” с чл. 47а:

 

„РАЗДЕЛ VII  “a”

ФИНАНСОВИ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРОЦЕДУРА ПО ФИНАНСОВО ОЗДРАВЯВАНЕ

 

Чл. 47а. При обявяването на Община град Добрич за община с финансови затруднения, както и при прилагане на процедурата по финансово оздравяване се спазват правилата, разписани в Глава осем „а“ на Закона за публичните финанси.“

§ 11. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:

1. Ал. 1 се изменя така:

 „(1) Кметът на общината изготвя годишния отчет за изпълнението на бюджета по показателите, по които е приет, придружен с доклад, и в срок до 31 август на следващата бюджета година го внася за приемане от общинския съвет.“

2. В ал. 2:

а) създава се нова т. 3:

„3. одитното становище на Сметната палата за заверка на годишния финансов отчет на общината;“

б) досегашната т. 3. става т. 4.

§ 12. В чл. 52 се правят следните изменения:

1. В ал. 1 думите „31 май“ се заменят с „31 юли“;

2. В ал. 2 думите „31 юли“ се заменят с „30 септември“.

§ 13. В приложение № 1 към чл. 47 се правят следните изменения:

1. Заглавието на приложение № 1 от „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 5 от Закона за публичните финанси“ се изменя на „Правила за условията и реда за извършване на промени, наблюдение, оценка и контрол на показателите по чл. 94, ал.3, т.1 и т. 2 и ал. 6 от Закона за публичните финанси“;

2. В т. 8 думите „30 на сто“ се заменят с „50 на сто“.

ВНАСЯ:

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

 

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.71° C ясно небе
Нагоре