Община Добрич обявява обществено обсъждане на Наредбата за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове, в  срок от 24.02.2017 г. до 27.03.2017 г., Община град Добрич приема предложения и становища относно Проекта на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

М О Т И В И

към проект на Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич

 

1. Причини и мотиви за приемане на настоящата наредба:

Сега действащата Наредба за организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич е приета с Решение № 45-1/26.04.2011 г., изм. и доп. с Решение № 38-2/28.10.2014 г.  на Общински съвет град Добрич. Същата съдържа текстове, които вече не са актуални и е необходимо да се осъвременят и да отговорят в пълна степен на изискванията, принципите и целите на действащите закони.

При извършения преглед на текстовете на наредбата се установи, че съществуващата регламентация не отразява в достатъчна степен настъпилите промени в обществените отношения. Това наложи изготвяне на проект на нова наредба.

Проектът е съобразен с изискванията на конкретни закони и подзаконови нормативни актове.

Направените предложения са във връзка с настъпили законодателни промени в Закона за движение по пътищата (обн. ДВ бр. 11 от 31.01.2017 г.), свързани основно с начина за движение и паркиране на моторни превозни средства в паркове, градини, детски площадки, пешеходни зони и тротоари на територията на общината. Направено е изменение на размера на глобите при нарушения при движение и паркиране на моторни превозни средства и при нарушения в поведението на пешеходците. Предвижда се Общинският съвет да определя цена за паркиране, а не такса, както и условията и реда за плащането й от водачите, съгласно разпоредбите на чл. 6, ал. 2 и ал. 3 от Закона за местните данъци и такси и чл. 99 от Закона за движение по пътищата. Необходима е и актуализация на терминологията, използвана в местната наредба, съобразно приетите по смисъла на Закона за движение по пътищата легални термини.

С постоянното увеличаване на броя на новорегистрираните МПС и интензивността на движението на територията на град Добрич е необходимо да се гарантират изпълнението на утвърдената организация на движение и спазването на реда за паркиране на определените за това места.

С цел осигуряване на максимално ефективно използване на паркоместата в централната част на град Добрич, които са ограничени, предложението е обхватът на местата за платено паркиране да се увеличи. Новите зони са: по бул. „3 март“ – в участъка от ул. „Ген. Колев“ до пешеходната пътека в близост до Исторически музей; по бул. „Добруджа“ – от кръстовището с бул. „25 Септември“ до ул. „Отец Паисий“. Предвид това, че предложените участъци са централни пътни артерии на територията на Община град Добрич, с висок пътнико поток и автомобилен трафик се предлага в същите да бъде въведен режим за платено паркиране „синя зона“. Междувременно е налице развитие на обществените отношения, свързани с паркирането в града, което налага разширяване на зоните за платено паркиране и създаване на нови възможности и начини за плащане. Предвижда се внедряване на съвременни системи за таксуване, свързани с подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на МПС -  паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS).

Определянето на цена за паркиране ще наложи изменения и допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община град Добрич, като основното се състои в това, че определените цени са уредени вече в Глава Трета - Цени на неуредени със закон услуги, предоставяни от общината на физически и юридически лица, а не в Глава Втора, Раздел II, както е в момента. Определените за тези услуги цени са с включен данък върху добавената стойност (ДДС). С предложените изменения не се предвижда увеличение в размера на цените на услугите.

2. Цели, които се поставят с приемане на предлаганата наредба:

Актуализиране на материята, отнасяща се до организацията, безопасността на движението и дисциплината на водачите на превозни средства и пешеходците на територията на Община град Добрич, както и осъществяване на ефективен и качествен контрол за спазване на разпоредбите на наредбата;

Привеждане на нормативния акт в съответствие със Закона за движение по пътищата и с обществените отношения;

Създаване на нови възможности и начини за плащане чрез внедряване на съвременни системи за таксуване в зоните в режим за платено паркиране „синя зона“.;

Възстановяване на част от разходите на общината по предоставяне на услугите.

 3. Очаквани резултати от приемане на наредбата:

Повишаване ефективността на предоставяните услуги и контролната дейност по спазване  разпоредбите на наредбата;

Повишаване на качеството на предлаганите услуги;

Повишаване контрола на движение по пътищата на територията на община град Добрич;

Финансовите резултати, които се очаква да бъдат постигнати са от събраните приходи от заплащането на цените при ползването на паркоместата, както и от реализирането на наказателните мерки, свързани с ползването на технически средства за принудително задържане тип “скоба“, които ще компенсират разходите по въвеждане на SMS-паркирането и изграждането и поддръжката на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация.

4. Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

Финансовите средства, необходими за прилагане на наредбата са свързани с изграждане и поддръжка на инфраструктурата на определените за паркиране места с въведен режим „синя зона“ - хоризонтална и вертикална пътна сигнализация, включително и за организиране и контролиране на внедряването и поддръжката на система за таксуване, свързана с подобряване на обслужването и ефективността при паркиране на МПС - паркиране чрез изпращане на кратко съобщение на мобилен оператор (SMS).

За прилагането на наредбата няма да е необходим допълнителен човешки ресурс.

5. Анализ на съответствие с правото на Европейския съюз:

Настоящият проект е подзаконов нормативен акт и съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено от синхронизирането на действащото българско законодателство с регламентите и директивите, относими към тази материя.

Проектът е разработен в съответствие с Европейската харта за местно самоуправление, Европейската харта за регионално развитие, Стратегия за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, както и с директиви на Европейската общност, свързани с тази материя.

Проектът е обсъден и съгласуван с представители на Сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР – гр. Добрич и Първо РУ на МВР – гр. Добрич.

С проекта на Наредбата можете да се запознаете тук.

Списък на приложенията към Наредбата

 1.  

Схема на определените зони на град Добрич

 1.  

Маршрутен пропуск

 1.  

Схема на обхватът и местоположението на местата за платено паркиране

 1.  

Карта за платено паркиране „служебен абонамент”

 1.  

Преносима табела „Служебен абонамент“

 1.  

Картата за платено паркиране на МПС по постоянен и/или настоящ адрес

 1.  

Карта за платено паркиране извън „синя зона“

 1.  

Преносима табела „Платен абонамент“ извън „синя зона“

 1.  

Карта за паркиране на МПС, превозващи хора с увреждания

 1.  

Картата за паркиране на електрически автомобил

 1.  

  

Съобщение с указания за реда и начина на освобождаване на блокирано МПС

 1.  

Таблица с глоби по наредбата

 1.  

Констативен протокол в три екземпляра за извършено паркиране без заплащане и сложена скоба на МПС

 1.  

Уведомление за съставяне на фиш за неправилно паркиране

 

Актуално

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения

03.04.2020

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи в полза на местната общност проведе днес своето заседание за отваряне на проектните предложения и определяне на тяхната допустимост. До втория етап, който включва...

Комисията по Програмата за финансиране на граждански инициативи допусна до втори етап всички постъпили 12 проектни предложения
ВИЖ ДОБРИЧ
9.4° C ясно небе
Нагоре