Обява за длъжността "Деловодител"

Община град Добрич обявява свободно работно място за длъжността „Главен специалист“ – Деловодител на II-ро работно място „Деловодство“, дирекция „Административно-правно, информационно и техническо обслужване“, отдел „Център за услуги и информация“.

Минималните изисквания за заемане на длъжността:

Области на дейност: Обслужване на граждани и юридически лица, предоставяне на информация на граждани и юридически лица, обслужване документооборота на общинска администрация, куриерска дейност.

            1.1. Цел на длъжността: Да обслужва ефективно, надеждно и стриктно документооборота в Община град Добрич, както и физически и юридически лица на II-ро работно място „Деловодство“ в ЦУИ.

             1.2. Изисквана минимална степен за завършено образование: средно образование;

             1.3. Професионална област, по която е придобито образованието – общо, икономика;

             1.4. Професионален опит: 2 години в сферата на административната дейност;

             1.5. Допълнителни изисквания: - делова кореспонденция и документооборот; работа с офис - техника; работа с приложен софтуер, в мрежа и Интернет.

.      2. Необходимите документи за кандидатстване:

              2.1. Заявление за участие (свободна форма);

              2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

              2.3. Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит;

              2.5. Копие от документ за компютърна грамотност .

       3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Община град Добрич, ул. “България“ №12, етаж 3, стая №320, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа, след завеждане на заявленията си в „Център за услуги и информация“, работно място „Деловодство“, ет. 1.

Лице за контакти: Христина Николова, главен експерт ЧР и Жулиета Христова мл. експерт ЧР.  Телефон за контакти: 058/601 605, в. 216.

       4. Краен срок за подаване на документите: 10.05.2017 година включително.

       5. Етапи на подбора:

              5.1. Допускане по документи;

             5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

Допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на осн. чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 Кандидатите могат да получат длъжностната характеристика за длъжността в стая №320, ет. 3 в Община град Добрич.

Актуално

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич

18.10.2019

Около 15 дръвчета - червен американски дъб и китайски мехурник бяха засадени в двора на Центровете за настаняване то семеен тип за деца и младежи без увреждане. В инициативата се включиха представители на Местната комисия за борба срещу...

Инициатива за засаждане на дървета в ЦНСТДБУ гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
14.18° C разсеяна облачност
Нагоре