Окончателни резултати от интервю за длъжността "Главен счетоводител" в дирекция "Бюджет и финанси"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 20.06.2017 година в малката заседателна залата на Община град Добрич от 10:00 часа комисия в състав:

Председател:

Елка Георгиева Димова – Зам.-кмет ФОС на Община град Добрич.

Членове на комисията:

  1. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;
  2. Снежка Денева Димитрова – Директор на дирекция БФ;
  3. Станка Николова Иванова – Финансов контрольор в Дирекция БФ;
  4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

 

Съгласно Протокол за допускане от 15.06.2017 година до интервю за длъжността е допусната:

 

1. Антония Жулиянова Жечева

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за длъжността” (чл. 4 от НПКДС) и съгласно изискванията на чл. 32, ал. 1 и ал. 2 от НПКДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидата подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за експертни длъжности (Приложение №4 към чл. 32, ал. 3 от НПКДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на  отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №4 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 33, ал. 1 от НПКДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), и от интервюто, умножени с определените по чл. 25, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 5).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №6 (приложен към протокола).

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Антония Жулиянова Жечева

810

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 34, ал. 1 от НПКДС комисията класира за длъжността „Главен счетоводител“ в дирекция „Бюджет и финанси“ в Община град Добрич,

НА ПЪРВО МЯСТО Антония Жулиянова Жечева.

 

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
9.29° C слаб дъжд
Нагоре