Правилник за дейността на Общинско бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти”

ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

 

            Чл.  1.  (1)  Този правилник се приема на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и урежда осъществяването дейността на Общинско бюджетно  предприятие „Устойчиви дейности и проекти”.

          (2)  Общинското бюджетно предприятие „Устойчиви дейности и проекти” се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет на основание чл. 54, ал. 1 от Закона за общинската собственост.

(3)  Общинското бюджетно предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

         (4) Общинското бюджетно предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство и решенията на Общински съвет град Добрич.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. (доп. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г., изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г.)Предметът на дейност на Общинското предприятие е: поддържане на зелената система, ново озеленяване, охрана, благоустройство и комунални дейности, поддържане на общинската инфраструктура, социално обслужване, организация, изпълнение и текущ контрол на дейности по проекти.

Чл. 3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

СЕДАЛИЩЕ

 

                    Чл. 4. (изм. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г.) Общинското бюджетно предприятие  „Устойчиви дейности и проекти” има седалище град Добрич с адрес на управление:  ул. „Георги Измирлиев“ № 14.

 

ПРАВОМОЩИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 5. При осъществяване на дейността си общинското бюджетно предприятие:

  1. Сключва договори с трети лица като представител на Общината;
  2. Управлява предоставеното му общинско имущество;
  3. Разработва и дава предложение за подходяща административно – управленска структура и разписание на длъжностите;
  4. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл. 6. Общинското бюджетно предприятие се ръководи и представлява от директор.

Чл. 7. Кметът на общината назначава директора на общинското бюджетно предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения, съгласно Кодекса на труда.

Чл. 8. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общинския съвет и заповедите на Кмета на Общината.

Чл. 9. За осъществяването на своите правомощия директорът на общинското бюджетно предприятие издава заповеди.

Чл. 10. Директорът назначава, преназначава и уволнява работниците и служителите на общинското бюджетно предприятие и урежда трудовите правоотношения с тях, съгласно Кодекса на труда.

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл. 11. Организационно – управленската структура /Приложение А/ и численият състав /Приложение Б/ на предприятието се утвърждават от Общинския съвет, а длъжностното разписание – от Кмета на Общината.

Чл. 12. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Общината.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл. 13. Общинското бюджетно предприятие осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството.

Чл. 14. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от деня на приемането му от Общинския съвет.

 

Приет с решение № 22-1 от 02.12.2004 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с реш. № 37-2 от 14.09.2010 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

 

Приложение А

                                                                                                                               

 

СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО БЮДЖЕТНО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ”

 

 

ДИРЕКТОР

 

Администрация

Звено Охрана

Звено Озеленяване

                                                              Приложението е изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение Б

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„УСТОЙЧИВИ ДЕЙНОСТИ И ПРОЕКТИ”

Длъжностно наименование

Численост

1

Директор

1

2

Специалист озеленител

1

3

Гл. счетоводител

1

4

Счетоводител

1

5

Експерт

1,5

6

Техник озеленител

4

7

Специалист

0,5

8

Специалист Човешки ресурси

1

9

Оператор копирна техника

1

10

Оператор телефонна централа

1

11

Домакин

2

12

Организатор охрана

1

13

Охранител

10

14

Портиер

1

15

Електротехник поддръжка на сгради

1

16

Електротехник обслуж. и рем. на електросъоръжения

2

17

Огняр

1

18

Огняр/ работник озеленяване

1

19

Шофьор лек автомобил

1

20

Шофьор лекотоварен автомобил

1

21

Шофьор платформа/ организатор резитби

1

22

Шофьор платформа

1

23

Шофьор товарен автомобил

4

24

Шофьор-цистерна

1

25

Тракторист

1

26

Чистач

6,5

27

Архивар

0,5

28

Монтьор ремонт на машини и оборудване

1

29

Работник озеленяване

72

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ:

122

                                                 Приложението е изм. с реш. № 42-6 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
4.95° C тъмни облаци
Нагоре