Община град Добрич обявява обществено обсъждане на Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата

Във връзка с чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове в срок от 23.02.2018 г. до 26.03.2018 г. Община град Добрич приема предложения и становища относно Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич на e-mail: dobrich@dobrich.bg

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГРАД ДОБРИЧ

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от Йордан Йорданов - Кмет на Община град Добрич

 

 

ОТНОСНО:  Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Предлагам на Вашето внимание Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич. Нейното приемане се налага с влизането в сила на Закон за предучилищното и училищното образование, в сила от 01.08.2016 г. и промените в нормативната уредба на МОН след януари 2017 г.. В предлагания документ се запазват основните положения, свързани с условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от детските градини с досега действащите Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич  в сила от 01.01.2017 г. и Правила за електронен прием  на деца в общинските детски градини на територията на Община град Добрич в сила от 17.01.2017 г. Новите моменти са, както следва:

1. Доразработват се целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна форма на педагогическо взаимодействие по избор на родителя при условие и по ред, определени от държавните образователни стандарти за предучилищното образование/ чл.7, ал.1,2,3 от Наредбата/, в изпълнение на изискванията на чл.67, ал.1 от ЗПУО;

2. Съгласно чл. 63, ал.1 и 3, и чл.64 от ЗПУО учебната година в детските градини и училища включва учебно и неучебно време. За детските градини тя започва на 15 септември и завършва на 14 септември следващата година, като учебното време е в периода 15 септември  - 31 май на следващата година. Това е отразено в глава девета на Наредбата;

3 В Наредбата се въвеждат условията и реда на eлектронен прием  на децата в предучилищна възраст в общинските детски градини на територията на Община град Добрич.  

4. Въвеждат се организацията на почасова и сезонни дейности, като допълнителни услуги в детските градини на територията на Община град Добрич  в съответствие с  чл.68 от ЗПУО. /глава десета от Наредбата/

 

1. Причини и мотиви за приемането на настоящата наредба:

 

С Решение №14-2/29.11.2016 г. на общински съвет-Добрич е приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич по чл.59, ал.1 от Закон за предучилищното и училищно образование.

Необходимостта от приемане на нова Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич се налага поради някои трудности, които възникват при прилагането на действашата към момента Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, свързани със систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

            Индентиицирани са и трудности, свързани с:

  • Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване , отписване и преместване на децата в детските градини;
  • Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини;
  • Ефективност при използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество;
  • В съответствие с чл. 68 от Закон за предучилищното и училищно образование не е регламентирана организацията на дейности, като допълнителни услуги в детските градини на територията на Община град Добрич.

Настоящата наредба отменя действието на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата от предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, приета с Решение №14-2/29.11.2016 г. на общински съвет-Добрич.

В тази връзка е необходимо Общински съвет град Добрич да приеме нова наредба, с която да определи по- благоприятни условия в реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич.

 

2. Цели, които се поставят с приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 

2.1.Систематизиране на информацията за условията и реда за записване, отписване и преместване в общинските детски градини.

2.2.Въвеждане на допълнителни услуги по отглеждане на децата.

2.3. По-ефективно използване на предлаганите услуги в детските градини и повишаване на тяхното качество.

2.4. Избягване на случаите на фиктивно записване на децата в детските градини;

2.5. Систематизиране и прозрачност на процеса при реда за записване , отписване и преместване на децата в детските градини.

2.6.Достъпност и публичност на информацията за общинските детски градини.;

2.7. Запазване и развитие на българската образователна традиция.

 3. Финансови средства, необходими за прилагането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич:

 

Приемането на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, и прилагането на новите разпоредби няма да е свързано с изразходване на допълнителни финансови средства от бюджета на общината, както и с допълнителни човешки ресурси.

 

 4. Очаквани резултати от прилагането:

4.1. Спазване на изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование на територията на Община град Добрич и синхронизиране на Наредбата с действащото законодателство;

4.2. Повишаване качеството на предоставяните от детските градини педагогически и социални услуги;

4.3. Въвеждане на регламентирани процедури и практики по записването, отписването и преместването на деца в общинските детски градини и училища на територията на Община град Добрич;

4.4. Регулиране броя на децата в групите в съответствие с държавния образователен стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационно и библиотечно осигуряване на детските градини.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:

Предлаганият проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич е разработена в съответствие с Европейското законодателство и с директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, предвид съответствието на основния нормативен акт /ЗПУО/ с тях.  Европейското законодателство е изградено върху водещи принципи на откритост, публичност и граждански контрол върху дейността на местните власти, което съответства на целите, поставени с предложените текстове в Наредбата.

На основание чл. 26 от Закона за нормативните актове проектът на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич, ведно с приложенията е публикуван на интернет страницата на Община град Добрич.

            Въз основа на гореизложеното предлагам Общински съвет град Добрич да приеме следното:

 

 ПРОЕКТ!

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

Общински съвет град Добрич, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 , ал. 2, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА и чл. 59, ал. 1 от ЗПУО (в сила от 01.08.2016 г.) и чл. 7, ал. 1 от Наредба №5/03.06.2016 г. за предучилищното образование,

 

1. Приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич - Приложение №1

С целия текст на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на децата в предучилищна възраст в детските градини и училищата на територията на Община град Добрич можете да се запознаете тук.  

 

 

Актуално

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“

01.04.2020

Община град Добрич ще връчи за единадесети пореден път НЛН „Йордан Йовков“ по повод 140 години от рождението на писателя. Церемонията по връчването ще се състои през м. ноември т. г. Наградата е учредена през 1970 г. Тя се...

Предстои връчването на Националната литературна награда „Йордан Йовков“
ВИЖ ДОБРИЧ
6.2° C ясно небе
Нагоре