Обява за длъжността "Рехабилитатор" в Дом стари хора

Обявление

 

Дом стари хора – гр. Добрич обявява свободно място за длъжността

”рехабилитатор” в специализираното заведение.

 

 1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

  1.1. Област на дейност: социални услуги

  1.2. Цел на длъжността: терапевтична работа със стари хора и хора с увреждания.Организира и провежда рехабилитационни мероприятия на домуващите в ДСХ.Определя формите, методите, средствата и дозировката на ЛФК, съобразно предписанията на лекарите. Провежда групови и индивидуални процедури, като следи резултатите и води необходимата документация. Участва в организирането и провеждането на екскурзии и спортни празници, културни развлечения в и извън дома.

  1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование - висше, степен „бакалавър”

  1.4. Професионална област на специалността, по която е придобито образованието -  рехабилитатор

  1.5. Години професионален опит: професионалния опит по специалността е предимство;

  1.6.Допълнителни изисквания:  умения за работа в екип, способност да планира и организира работата си, познаване на нормативни и поднормативни документи, позитивна нагласа за работа със стари хора и инвалиди.

        2.    Необходимите документи за кандидатстване:

               2.1. Заявление за участие (свободна форма);

               2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

               2.3.  Автобиография;

              2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

              3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в Дом за стари хора, ул. “Лозята първи път“ № 2,  стая на директор, всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 до 16.00 часа,

Телефон за контакти: 0888897812

     4.Краен  срок за подаване на документите: 27.07.2018 г. включително

     5. Етапи:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. Чл.68, ал. 1, т. 3 от КТ, със срок на изпитване шест месеца, уговорен в полза на работодателя, при установено работно време осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи

11.12.2019

На основание чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи
ВИЖ ДОБРИЧ
9.94° C тъмни облаци
Нагоре