Прогрес по подобекти на "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в Добрич" 30.11.2018 г.

На 29.12.2016 г. беше подписан Административен договор за предоставян на безвъзмездна финансова помощ № BG16M1OP002-1.006-0003-C01 (№Д-34-58/30.12.2016г.) по Проект:  „Интегриран проект за подобряване на водния секторв гр. Добрич – фаза 1“ . Проектът е по процедура BG16M1OP002-1.006 по „Изпълнение на ранни ВиК проекти“ по Оперативна програма „  Околна среда 2014-2020“

Стойност на проекта:  114 901 132,20 лв. с ДДС

Безвъзмездна финансова помощ: 86 227 183,30 лв. без ДДС

Собствен принос:  9 602 093,53 лв. без ДДС

Продължителност на проекта :   36 месеца от датата на влизане в сила на ДБФП

 • Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/:   предвижда се пълна реконструкция и разширение на  съществуващата ПСОВ за 111 798 екв.жители – 92500 + 19300 индустрия
 • Линейната част е разделена на 3 Лота :
 • ЛОТ 1 – предвижда изграждане на канализационни колектори с дължина 6,46 км и съпътстващ водопровод 4,33 км;
 • ЛОТ 2 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 45,600 км
 • ЛОТ 3 – предвижда реконструкция на водопроводна мрежа с дължина 29,800 км

Изпълнено СМР към 30.11.2018 г.

 1. По ДОГ-57/29.05.2017 г.  ПСОВ – Изпълнител: Обединение „Гис Аква БГ“

 Прогрес по подобекти към 30.11.2018 г.

 • Подобект №1 „Входна шахта с преливник и бай – пас“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №2 „Сграда груби и фини решетки“ – Завършване на част СК. Изпълнена е зидарията на сградата. Започнато е изпълнението на дейностите по част Архитектура.
 • Подобект №3 „Аериран пясъкомаслозадържател“ – Започнати дейности по част СК. Завършен е фундамента на съоръжението. Завършени са и около 30% от стените на съоръжението.
 • Подобект №6 „ПРУ2“ – Завършени са монтажните работи.
 • Подобект №7 – „Камера за плаващи към ПРУ“ – Завършена е част СК. Изпълнен е монтажа на оборудването на 90%.
 • Подобект №8 „Смесителна и разпределителна камера към биобасейни“ Подобект №9 „Биобасейни“ – Завършени са около 40% от вертикалните стени на съоръжението.
 • Подобект №11 „ВРУ3“ – Изпълнен е борда и настилката на съоръжението. Монтирани са новите преливни корита на съоръжението.
 • Подобект №14 „Камера за плаващи към ВРУ“ – Завършена е част СК. Изпълнен е монтажа на оборудването на 90%.
 • Подобект №15 – „Радиален контактен резервоар“ – Изпълнени са дейностите по репрофилиране на съществуващият бетон на съоръжението на около 80%.
 • Подобект №17 „Реагентно стопанство за дефосфатизация и дезинфекция“ – Приключват довършителните работи на сградата.
 • Подобект №21 – „ПС за ПУ“ – Извършени са монтажните работи в сградата.
 • Подобект №22 „Помпена станция за РАУ и ИАУ (шнекови помпи) – Завършени са дейностите по саниране на около 80%.
 • Подобект №23 – УУИАУ – Приключени са дейностите по репрофилиране на съществуващият бетон на съоръжението.
 • Подобект №25 „Метантанкове“, Подобект №26 „Стълбищна клетка към Метантанкове“, Подобект №24 „Технологична сграда със сгъстители, механично обезводняване и обслужване на метантанкове“ – Излят е третият такт от стените на МТ №2. Извършват се кофражни и армировъчни работи за такт №4. На Подобект №24 се изпълняват вертикалите над ивичните фундаменти.
 • Подобект №28 „Помпена станция към утайкоуплътнител и силоз“ – Приключва изпълнението на довършителните работи. Извършен е монтажа на оборудването в сградата.
 • Подобект №31 „Цех за утилизация на биогаз“ – Не се изпълнявани дейности.
 • Подобект №33 „Черпател за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №34 – „ПС за калови води, филтрат, битови и дренажни води от площадката“ – Не са изпълнявани дейности.
 • Подобект №38 – „Административна сгрда“ – Започнати са дейностите по саниране на сградата. Изпълнена е новата топлоизолация и замазка на покрива.
 • Подобект №39 – „Сграда въздуходувки“ – Извършени са дейностите по саниране на сградата на около 80%.
 • Подобект №42 „Портиерна“ – Извършени са дейностите по саниране на сградата на около 80%.

 Обобщен прогрес за целия обект – 60.5  %.

 Отчетено закъснение от графика – 41 дни

 Усвоени средства   -   38.45 %.

 1. По ДОГ-52/12.05.2017 г.  Изпълнител: „Хидрострой“ АД

- Обща дължина по Договор – 45 600 м

- Изпълнено СМР дo 30.11.2018 г. – 32 265 м.- 70,80 % от целия обем

- Общо брой  домови отклонения – 2013 бр.

- В момента работят – 12 екипа

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – 14 дни.

- оставащи за изпълнение – 13 335 метра

 1. По ДОГ-71/07.07.2017 г.  Изпълнител: ДЗЗД „ Добротица 2016“

- Обща дължина по Договор – 29 800  м

- Изпълнено СМР дo 30.11.2018 г. – 24 870 м.- 83,40 % от целия обем

- Общо брой  домови отклонения - 1732 бр.

- В момента работят – 9 екипа

- Работи се точно по обявените в графика улици

- Закъснение според графика – 19 дни.

- оставащи за изпълнение – 4 930 метра

 1. ДОП-78/04.07.2018  ЛОТ 1 – Изпълнител: ДЗЗД "Свежест 2018".

- Изпълнителят изработи и предаде на Възложителят работните проекти съгласно заданията на Възложителя.

- Към момента проекта се съгласува в инстанции

 

11.12.2018 г.

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
19.4° C тъмни облаци
Нагоре