Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Социален асистент" на четири часове работен ден към Община град Добрич

                                                                                       

П Р О Т О К О Л

Днес, 30.01.2019 г. Комисия, назначена със Заповед № 116/25.01.2019 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател:   Маргарита Ганчева – Социален работник в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

Членове:         1. Юлия Димитрова – Специалист „Социални дейности” в Звено за предоставяне на почасови социални услуги;

                         2. Румяна Станчева – Специалист „Човешки ресурси”;

 

Състави настоящия протокол за проведен от 25.01.2019 г. до 29.01.2019 г. включително, подбор по документи и събеседване с кандидати за две свободни работни места, за длъжност: „Социален асистент”, на четири часов работен ден, съгласно ПМС 344/2018 г. и сключено Споразумение между Община град Добрич и Агенция социално подпомагане.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното в момента на подаване на документите събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите за определената длъжност).

Всеки член от комисията вписа оценките си от 0 до 2 т. в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, веднага след приключване на събеседването. Максималният брой точки е 24.

В периода на обявлението, за позициите документи подадоха двама кандидати, които се класират, както следва:

     1. Ангелинка  Илиева Дончева - 23 точки

     2. Даринка Иванова Петрова - 20 точки

 

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с класираните участници Ангелинка  Илиева Дончева  и Даринка Иванова Петрова на основание чл. 68, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеният подбор, се  изготви в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

           

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

 

Актуално

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката

15.10.2019

Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката на Община град Добрич  за 2019 година бяха определени на 14 октомври  от комисия, назначена със заповед на кмета на Община град Добрич. Заседанието беше...

Определени са Годишните награди „Добрич“ в областта на културата и науката
ВИЖ ДОБРИЧ
20.25° C тъмни облаци
Нагоре