Правила за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич

ПРАВИЛА

ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА КНИГОИЗДАВАНЕТО И КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕТО
В ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Община град Добрич подпомага проекти и инициативи в областта на книгоиздаването и книгоразпространението на конкурсен принцип.
2. Финансира се книгоиздаване и книгоразпространение на творби, свързани с историята и развитието на Добрич и на добрички автори.
3. Право да кандидатстват за финансова подкрепа имат физически лица и организации.
4. Нямат право да кандидатстват лица и организации, които не са изпълнили условията по други договори с Община град Добрич.
5. Кметът на Община град Добрич обявява конкурсите за финансова подкрепа на книгоиздаване и книгоразпространение в три сесии през всяка календарна година.
6. Средствата се разпределят на базата на конкурс, провеждан по документи от експертни комисии.
7. Датата на сесиите и условията за участие се популяризират чрез средствата за масова информация и на интернет страницата на Община град Добрич.

ІІ. СЪЗДАВАНЕ, СТРУКТУРА И ЗАДАЧИ НА ЕКСПЕРТНИТЕ КОМИСИИ

1. Експертните комисии за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич се създават със заповед на Кмета на Община град Добрич, съгласувано с ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общински съвет град Добрич.
2. Експертните комисии се състоят от нечетен брой членове, включително и председател, като в заповедта на Кмета се посочват основните им задачи, правата и задълженията.
3. За участие в експертните комисии се привличат творци и специалисти от общински културни институти, съобразено с тематиката на творбата, за чието издаване и/или разпространение се търси финансиране.
4. Експертните комисии имат за задача да дават становище за размера на подкрепата на всеки одобрен проект в рамките на определената сума за съответната сесия.
5. В експертните комисии не могат да участват лица, които са пряко ангажирани с издаването и/или разпространението на творба, за която се кандидатства за финансиране.

6. Заседанията на експертните комисии се насрочват от Председателя на ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" към Общински съвет град Добрич, който организира и работата по приемане на документите за кандидатстване.

ІІІ. УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ

1. Кандидатите подават документи целогодишно, като предложенията трябва да съдържат:
1.1. Цели на предложения проект;
1.2. Очаквани резултати;
1.3. Възможности за реализация - ресурси - финансови и кадрови, привлечени партньори, други източници за финансиране;
1.4. Бюджет на проекта;
1.5. Очаквана подкрепа от Община град Добрич.
2. Най-малко 5 дни преди датата на заседанието, членовете на експертната комисия получават материалите за съответната сесия.
3. За редовни се смятат заседания, когато присъстват най-малко 2/3 от членовете на комисията, посочени в заповедта на Кмета.
4. Преди заседанието си експертните комисии обсъждат, приемат и протоколират основните критерии за оценка на проектите в съответната сесия.
5. Решенията в експертната комисия се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите членове, като се гласува явно със "за" или "против".
6. Решенията се оформят в протокол, който съдържа:
6.1. проектите, получили одобрение;
6.2. кратки мотиви за решенията.


ІV. КОНТРОЛ

1. ПК "Култура, вероизповедания и етнически въпроси" контролира изпълнението на проекта.
2. След приключване на проекта, финансираното лице/организация се отчита в счетоводството на Община град Добрич, съгласно условията на финансиране.
3. Финансовият отчет не може да включва разходи, направени преди началото на проекта.

 

Правилата за реда и условията за финансово подпомагане на книгоиздаването и книгоразпространението в Община град Добрич са приети с Решение № 15 - 15 от 25 ноември 2008 година на Общински съвет град Добрич.

 

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
5.26° C тъмни облаци
Нагоре