Правилник за дейността на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните“

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Чл.1.  (1) Този правилник се приема на основание чл. 52, ал.3 от Закона за общинската собственост и урежда статута, дейността и управлението на Общинско предприятие “Център за защита на природата и животните”.

(2) ОП „Център за защита на природата и животните” се създава, преобразува и закрива с решение на Общински съвет на основание чл. 52, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

(3) Общинското предприятие не е юридическо лице и осъществява дейността си от името на Община град Добрич в рамките на предоставените му правомощия.

(4) ОП „Център за защита на природата и животните”  е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(5) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на настоящия правилник, в съответствие с изискванията на действащото законодателство, решенията на Общински съвет град Добрич и заповедите на Кмета на Общината.

   (6) ОП „Център за защита на природата и животните”  е със седалище град Добрич, с адрес на управление: град Добрич, ул. „Никола Петков“ № 15.

 

ПРЕДМЕТ  НА  ДЕЙНОСТ

 

Чл. 2. (изм. с реш. № 42-5 от 18.12.2018 г.)  Предметът на дейност на Общинското предприятие е: управление и поддържане на зоопаркове, отглеждане, изхранване, ветеринарно лечение, запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни с цел запазване на генетичния фонд, поддържане на наличните съоръжения на зоопарк, организиране на образователни, културно-развлекателни и атракционни мероприятия, управление и поддържане на приют за безстопанствени животни.

Чл.3. Определеният предмет на дейност може да се изменя с решение на Общински съвет град Добрич.

 

УПРАВЛЕНИЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО

 

Чл.4. ОП „Център за защита на природата и животните”  се ръководи и представлява от директор.

Чл.5. Кметът на Община град Добрич назначава, след провеждане на конкурс директора на общинското предприятие и сключва индивидуален трудов договор с него, като урежда трудовите правоотношения съгласно Кодекса на труда.

Чл.6. Директорът организира и управлява дейността на предприятието съгласно действащото законодателство, решенията на Общински съвет и заповедите на Кмета на Община град Добрич.

Чл.7. За осъществяването на своите правомощия, директорът на общинското   предприятие издава заповеди.

Чл.8. Директорът назначава, преназначава, освобождава и налага дисциплинарни наказания на работниците и служителите на общинското предприятие, съгласно Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове към него.

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА

 

Чл.9. При осъществяване на дейността на ОП „Център за защита на природата и животните”  директорът:

  1. Управлява предоставеното му общинско имущество. Считано от 01.01.2013 г. Община град Добрич предоставя за стопанисване и управление на ОП „Център за защита на природата и животните” дълготрайни материални активи и материални запаси, съгласно Приложение А;
  2. Разходва средствата в рамките на утвърдения с Решение на Общински съвет град Добрич бюджет  за дейността;
  3. Носи отговорност за своевременното събиране на приходите от стоки и услуги и на дължимите такси, съгласно Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Добрич, които следва да се внасят по бюджетната сметка на Община град Добрич;
  4. Разработва и дава предложение за подходяща адмистративно–управленска структура и разписание на длъжностите;
  5. Разработва Правилник за вътрешния ред на общинското предприятие, в който се съдържат специфични разпоредби за организацията на стопанската му дейност, Вътрешни правила за организация на работната заплата, длъжностно разписание, поименно разписание на длъжностите на ОП и ги представя за утвърждаване от Кмета на Община град Добрич;
  6. Разработва и утвърждава длъжностни характеристики на персонала;
  7. Няма право да сключва договори с трети лица, освен граждански договори за дейности по поддръжката, за които няма съответен специалист, след съгласуване с Кмета на Община град Добрич.
  8. (нова – реш. № 33-5 от 24.06.2014 г.) Представя на Кмета на Община град Добрич мотивирано становище за нуждата от заменяне, заемане, даряване или предоставяне/получаване за безвъзмездно ползване на животни във връзка с изпълнението на дейността на предприятието, с оглед на запазване на редки видове животни, подобряване на колекцията от животни и запазване на генетичния фонд. Разпореждането с животни посредством изброените способи се осъществява с договор, сключен от Кмета на Общината, при спазване на разпоредбите на  глава трета, раздел VIII “Опазване на растителни и животински видове извън естествената им среда” от Закона за биологичното разнообразие.”

 

СТРУКТУРА НА ПРЕДПРИЯТИЕТО

 

Чл.10. ОП „Център за защита на природата и животните” е с организационно–управленска структура, съгласно Приложение Б и числен състав, съгласно Приложение В, които са неотменна част от Правилника. Същите се утвърждават от Общински съвет, а длъжностното разписание и поименното разписание на длъжностите - от Кмета на Община град Добрич.

Чл.11. Директорът на общинското предприятие е на пряко подчинение на Кмета на Община град Добрич.

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОТЧЕТНОСТТА И КОНТРОЛ

 

Чл.12. Цялостният контрол по изпълнение на дейността на ОП „Център за защита на природата и животните” се осъществява от Кмета на Община град Добрич. Той може да делегира своите права със заповед на други дирекции.

Чл.13. Общинското предприятие се разчита самостоятелно за всички данъци, такси и осигурителни вноски по Закона за местните данъци и такси, Закона за данъците върху доходите на физическите лица и Кодекса за социално осигуряване.

Чл.14. ОП „Център за защита на природата и животните” осъществява счетоводната си дейност  съгласно изискванията на Закона за счетоводството и утвърдената счетоводна политика на Община град Добрич.

Чл.15. Разходите на предприятието са в рамките на утвърдения от Общински съвет годишен бюджетен кредит. Доставките на стоки, услуги и извършването на ремонтни дейности се извършва при спазване разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

Чл.16. Община град Добрич регистрира предприятието пред статистическите органи.

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

Настоящият Правилник е изготвен в съответствие с изискванията на чл. 52, ал. 3 от Закона за общинската собственост и влиза в сила от 01.01.2013 г.

 

Приет с решение № 15-2 от 18.12.2012 г. на Общински съвет град Добрич, доп. с решение № 33-5 от 24.06.2014 г. на Общински съвет град Добрич, изм. и доп. с решение № 42-5 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

 

Приложение Б

 

 

ПОИМЕННО РАЗПИСАНИЕ НА ДЛЪЖНОСТИТЕ

НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ

„ЦЕНТЪР ЗА ЗАЩИТА НА ПРИРОДАТА И ЖИВОТНИТЕ”

 

ДЛЪЖНОСТНО НАИМЕНОВАНИЕ

ЧИСЛЕНОСТ

1.

Директор

1 длъжност

2.

Главен счетоводител

1 длъжност

3.

Зооинженер

1 длъжност

4.

Ветеринарен лекар

1 длъжност

5.

Зооинженер - домакин

1 длъжност

6.

Гледач

8 длъжности

7.

Работник - поддръжка

1 длъжност

8.

Работник - зоопарк

1 длъжност

9.

Касиер

1 длъжност

10.

Екип за залавяне на безстопанствени кучета

2 длъжности

 

ВСИЧКО ЧИСЛЕНОСТ

18 щатни бройки

Приложението е изм. с реш. № 42-4 от 18.12.2018 г. на Общински съвет град Добрич.

Прикачени файлове

Актуално

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година

28.01.2020

С 30 „за“ и петима „въздържал се“ общинският съвет прие финансовата рамка на Община Добрич, предложена от общинското ръководство за 2020 година. Бюджетът на Добрич за тази година възлиза на 76 391 723 лева. 61%,...

Общинският съвет прие бюджета на Община Добрич за 2020 година
ВИЖ ДОБРИЧ
5.26° C тъмни облаци
Нагоре