Въздух | Община град Добрич

Въздух

     

      На територията на Община град Добрич качеството на атмосферния въздух се наблюдава главно чрез автоматичната измервателна станция на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС), оборудвана с автоматични монитори за   въглероден оксид, озон, азотни оксиди, серен диоксид и фини прахови частици – ФПЧ10 (с големина на частиците под 10 ?m). Паралелно се провеждат наблюдения на фонови данни за метеорологични условия в приземния слой: посока, скорост на вятъра, атмосферно налягане, температура на въздуха, слънчево греене и влажност на въздуха.
      Освен Националната система за мониторинг град Добрич разполага и с местна система за наблюдение и контрол, организирана от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Използвани са ръчни методи за пробонабиране на атмосферния въздух и стандартизирани методики за анализ на наблюдаваните замърсители: серен диоксид, азотен диоксид, оловни аерозоли и общ суспендиран прах (с големина на частиците от 10 до 100 ?m).
      Нивото на замърсяване на атмосферният въздух с вредни вещества се определя от големината на емисиите им; от техните химични и физични свойства; от характерните особености - релеф, озеленяване, начин на застрояване; от климатичните и метеорологични условия. 
      Основните метеорологични явления, които благоприятстват натрупването на атмосферни замърсители и намаляват самопречистващата способност на атмосферата са:
      -  голяма честота на тихо време, 
      -  ниска средна скорост на вятъра,
      -  значителен брой на дните с мъгла,
      -  наличие на термични инверсии.
      Програма за намаляване на нивата и достигане съответните норми за ФПЧ10, приета с Решение 44-6 от заседание на Общински съвет, проведено на 29 март 2011 година. На основание постъпили указания от МОСВ  с оглед преразглеждане и оценка на ефективността на заложените в програмата мерки за намаляване нивата на замърсяване с ФПЧ10 и установяване на конкретните причини, поради които не е постигнато предвиденото съответствие с нормите за качество на атмосферния въздух (КАВ), Общинската програма за намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за ФПЧ10 е актуализирана. Актуализираната програма е с период на действие 2014 – 2017 г. и е приета с решение на Общински Съвет град Добрич № 29-5 от 11 февруари 2014 г.

       Последна актуализация: Май 2016 г.

 

Актуално

17 август е крайният срок за подаване на документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми

15.08.2018

Община град Добрич напомня, че от 16.07.2018 г. започна процедура за финансово подпомагане на семейства и двойки с репродуктивни проблеми с постоянен и/или настоящ адрес на територията на Общината. Крайният срок за подаване на...

17 август е крайният срок за подаване на документи за финансово подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми
ВИЖ ДОБРИЧ
27° C ясно небе
Нагоре