Изготвен е окончателния списък за настаняване в общински жилища

Община град Добрич уведомява всички заинтересовани граждани, че Окончателният списък за настаняване в общински жилища на граждани с установени жилищни нужди за 2018г. е изготвен и утвърден от Кмета на Община град Добрич. Същият е обявен на таблото пред стая 113 на Община град Добрич и 6-то работно място в Центъра за услуги и информация. С Окончателния списък за 2018г. можете да се запознаете и тук. Съгласно чл.18 ал.1 от Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем, управление и разпореждане с жилища от общинския  жилищен фонд на Община град Добрич, възражения по утвърдения от Кмета на Община град Добрич Окончателен списък за 2018г. не се приемат.

Заявления за установяване на  жилищни нужди и включване в Окончателния списък за 2019г. се приемат в периода: 01.07.2018г. – 30.09.2018г. Формуляр за подаване на заявление може да се получи на 6-то работно място в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич или да се изтегли от тук. Заявлението се подава в Центъра за услуги и информация /работно място №6/ на Община град Добрич, ул. „България” 12.

Нагоре