График на заседанията на Постоянните комисии към Общински съвет гр. Добрич

К о м и с и я

Дата

Час

Място

Водещ

протокола

1.

ПК „Законност, обществен ред и контрол” 

22.02.2019 г.

(петък)

14.30 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

Анжелика

Николова

2.

ПК „Устройство на територията, жилищна политика и строителство”

21.02.2019 г.

(четвъртък)

15.30 ч.

Кабинет  арх. Боян Коларов

зам.-кмет

Виолета

Йончева

3.

ПК „Промишлено- стопанска дейност, земеделие и трудова заетост”

20.02.2019 г.

(сряда)

15.00 ч.

Кабинет  Росица Йорданова

зам.-кмет

Виолета

Йончева

4.

ПК „Здравеопазване, социални дейности и демографска политика”                             

22.02.2019 г.

(петък)

10.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

Велка

Тонева

5.

ПК „Наука, образование”

 

19.02.2019 г.

(вторник)

16.00 ч.

Кабинет д-р Емилия Баева

зам.-кмет

Велка

Тонева

6.

ПК „Търговия, услуги и туризъм” 

 

20.02.2019 г.

(сряда)

14.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

Велка

Тонева

7.

ПК „Култура, вероизповедания и етнически въпроси”

19.02.2019 г.

(вторник)

15.15 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

Виолета

Йончева

8.

ПК „Транспорт, инфраструктура и екология”

19.02.2019 г.

(вторник)

14.00 ч.

Кабинет арх. Боян Коларов

зам.-кмет

Виолета

Йончева

9.

ПК „Бюджет, финанси и данъчна политика”  

22.02.2019 г.

(петък)

13.00 ч.

Кабинет Елка Димова

зам.-кмет

Виолета

Йончева

10.

ПК „Управление и разпореждане с общинска собственост,

приватизация, следприватизационен и следконцесионен контрол ”                               

20.02.2019 г.

(сряда)

16.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

Анжелика

Николова

11.

ПК „Спорт и младежки дейности”

 

19.02.2019 г.

(вторник)

15.00 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

Велка

Тонева

12.

ПК „Регионално развитие, международно сътрудничество, и европейски програми и проекти”  

21.02.2019 г.

(четвъртък)

10.30 ч.

Кабинет на съветника

ІІІ етаж, 311 стая

Велка

Тонева

13.

ПК „Предотвратяване и установяване конфликт на интереси и етика“

22.02.2019 г.

(петък)

14.00 ч.

Кабинет Председател на Общински съвет

Анжелика

Николова

Нагоре