Покана за консултации за съставите на секционните избирателни комисии

Изх. рег. № 51-00-4/12.04.2019 г.

 

ДО

РЪКОВОДСТВОТО НА

 

ПАРТИЯ ГЕРБ

КОАЛИЦИЯ „БСП за България“

КОАЛИЦИЯ „Обединени патриоти“

ПАРТИЯ ДПС

ПАРТИЯ „Воля“

КОАЛИЦИЯ „България без цензура, ВМРО-БНД,

Земеделски народен съюз, Движение Гергьовден“

КОАЛИЦИЯ „Реформаторски блок“


ГРАД ДОБРИЧ

 

Относно:       Консултации за съставите на секционните избирателни комисии (СИК)

                        и на подвижна СИК

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

На основание чл. 91, във връзка с чл. 92, 95, 96, § 1 т. 10 от ДР от Изборния кодекс и Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на Централната избирателна комисия (ЦИК), Ви уведомявам за предстоящите консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии в Община град Добрич за произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. В консултациите участват представители на парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание и на партии и коалиции, които имат избрани с техни кандидатски листи членове на Европейския парламент от Република България. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са представени в Народното събрание или в Европейския парламент. Консултациите са публични.

 

Консултациите ще се проведат на 18.04.2019 г. (четвъртък) в 13.00 часа в сградата на Община град Добрич, гр. Добрич, ул. «България» № 12, ІІ етаж, Малка заседателна зала.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа наименованието на партията/коалицията, която прави предложението; имената и ЕГН на предложените лица; длъжност в комисията, за която се предлагат; образование, специалност; телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице;

б) заверено от партията копие на удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 19 март 2019 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 44-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи съответната партия или коалиция;

в) пълномощно, подписано от представляващите съответната партия или коалиция, или заверено копие от такова пълномощно - в случаите, когато в консултациите участват упълномощени лица;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от Изборния кодекс, или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Районната избирателна комисия.

Информацията по точка а) и по точка г) следва да се представи на хартиен и електронен носител - CD или е-поща на адрес dobrich@dobrich.bg.

Изискванията, които следва да се спазват в предложенията за съставите на СИК, са подробно изложени в цитираното Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК.

 

Уважаеми госпожи и господа,

Моля да обърнете внимание също така на Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК, отнасящо се до условията и реда за образуване на секции за гласуване с подвижна избирателна кутия. Такава секция се образува, ако в срок до 11.05.2019 г. включително (14 дни преди изборния ден) има подадени не по-малко от 10 заявления. Точка V. на цитираното Решение № 96-ЕП от 08.04.2019 г. на ЦИК дава възможност консултациите за състав на Подвижна секционна избирателна комисия (ПСИК) да се проведат едновременно с консултациите за съставите на СИК.

С оглед на по-добра организация и оперативност в съвместната ни работа, моля да представите Вашите предложения за състав/състави и на ПСИК по изискванията в горните точки а) и г) - за да няма необходимост от провеждане на допълнителни консултации в случай, че бъдат изпълнени изискванията за образуване на такава секция/секции.

 

Приложения:

Решение № 150-ЕП от 11.04.2019 г. на ЦИК;

Методически указания на ЦИК за определяне съставите на СИК;

Таблица с разпределение на съставите на СИК по партии/коалиции съгласно методическите указания;

Цветна схема на разпределението на членовете на СИК по партии/коалиции;

Таблица с примерно разпределение на състав/и на ПСИК;

Таблица за попълване поименния състав на СИК/ ПСИК/ резервни членове.

 

С уважение,

/п/

ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

Кмет на Община град Добрич

 

Забележка: Партиите и коалициите ще получат поканата и приложенията на хартиен носител в понеделник, 15.04.2019 г.

Нагоре