Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич"

Информация за проект "Наблюдавано жилище за младежи град Добрич", снимка 1

На 17.02.2020г. Община град Добрич подписа с Управляващия  орган на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ Административен договор №BG05M9OP001-2.019-0015-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.019 «Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и младежите – ЕТАП 2- предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства», - КОМПОНЕНТ 1, за финансиране на проект „Наблюдавано жилище за младежи град Добрич”.

С цялата информация за проекта на Община град Добрич можете да се запознаете тук.

Нагоре