Обявление за обществено обсъждане

По молба на възложителя Община Добрич публикува:

 

О Б Я В А

На основание чл.127 ал.1 от ЗУТ, се организира провеждане на обществено обсъждане на „Частично изменение на ОУП на Община град Добрич и ПУП-ПЗ за промяна на предназначението на имот № 72624.123.77 по КК на град Добрич”, в зона на ЖС.

Обсъждането ще се проведе от 11.00 часа на 23.07.2019г., в малката зала на Община Добрич.

Проект за ЧИ на ОУП

 

Нагоре