Информационна среща в Добрич

Информационна среща в Добрич, снимка 1

На 24 юли (сряда) 2019 г., от 11:00 часа в залата на Търговско-промишлена палата Добрич, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич ще проведе информационна среща, на която са поканени представители на общини, фирми и неправителствени организации.

Екипът на центъра ще представи процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез подбор на проектни предложения „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“ по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. Дейностите, които ще се финансират по процедурата следва да са свързани с третиране само на битови отпадъци, генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Повишаването на осведомеността и общественото самосъзнание за спазване на йерархията за управление на битовите отпадъци е от ключово значение в контекста на инициативите за предотвратяване на отпадъците и за увеличаване на участието на гражданите в разделно събиране.

Допустими бенефициенти по процедурата са общини, юридически лица със стопанска и нестопанска цел. Общият размер на безвъзмездна финансова помощ за всички одобрени проектни предложения е до 9 779 150 лв. Максималният размер на помощта за едно проектно предложение е до 391 166 лв.

Enterprise Europe Network – Добрич ще презентира услугите извършвани от Европейската мрежа и актуални проекти.

Участието в събитието е безплатно.

 

ИНФОРМАЦИЯТА МОЖЕ ДА ПРОМЕНИ И ВАШЕТО БЪДЕЩЕ!

 

ОИЦ – Добрич,  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.

 

За допълнителна информация:

 

Име на служител: Искра Димова

Длъжност: Експерт „КИЛ“

Тел./факс: 058 603527

e-mail: oic_dobrich@abv.bg

гр. Добрич

Нагоре