Оперативна програма „Околнa среда“ финансира проекти за намаляване на битовите отпадъци

Оперативна програма „Околнa среда“ финансира проекти за намаляване на битовите отпадъци, снимка 1

На 24 юли (сряда) 2019 г. в залата на Търговско-промишлена палата Добрич, Областен информационен център – Добрич, в партньорство с Enterprise Europe Network – Добрич проведе информационна среща. На нея  присъстваха близо 40 представители на общинска администрация, бизнеса и неправителствения сектор от област Добрич.

Михаела Козовска, експерт от центъра представи процедурата „Изпълнение на демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“. Схемата се финансира по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г. за намаляване на количеството депонирани отпадъци и съответно увеличаване на дела на рециклирането на отпадъци. Дейностите, които ще се финансират трябва да са свързани с третиране само на битови отпадъци,  генерирани на територията на Република България и да се отнасят до: предотвратяване на образуването им и/или за подготовка за повторна употреба, и/или за рециклирането им. Задължително в проектното предложение трябва да е включена дейност по демонстриране на добра практика от успешно изпълнени  проекти, реализирани и приключени  с постигнати резултати на друго място, вкл. и извън територията на Р България.

Общини, юридически лица със стопанска цел и сдружения в обществена полза, регистрирани най-малко 18 месеца преди подаването на проектното предложение са допустими кандидати по процедурата. Задължително условия за допустимост на сдруженията е поне една от целите им да е свързана със защита/опазване на околната среда. Партньорството по настоящата процедура е допустимо, но не е задължително. Един кандидат може да участва само в едно проектно предложение като водеща организация или като партньор.

Бюджета на процедурата е 9 779 150 лв. като безвъзмездната финансова помощ за един проект е до 391 166 лв. Допустими по процедурата са разходи за строително-монтажни работи, машини, оборудване и съоръжения за експлоатация на обектите, материални и нематериални активи, услуги и кампании за популяризиране на резултатите от демонстрационния проект. Максимален срок за изпълнение на проекта е 18 месеца.

Кандидатите, в т.ч. и партньорите,  по процедурата могат да искат разяснения по насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди крайната дата за кандидатстване, като изпращат въпросите си по електронна поща на адрес programming@mоew.government.bg.

Краен срок за подаване на проектните предложения е 26 август 2019 г. (понеделник), 18.30 часа чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

 

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Областен информационен център – Добрич

Тел.: +359 58 602 758

E-mail: oic_dobrich@abv.bg

Facebook: https://www.facebook.com/oic.dobrch/

www.eufunds.bg

Нагоре